Wettelijke kaders PSA en Integriteit

Wettelijk kader PSA (Psychosociale Arbeidsbelasting)

De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is de medewerkers te beschermen door het voorkomen en beperken van PSA. De Arbowet kent onderstaande doelvoorschriften.

  • Artikel 3. lid 1 De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden;
  • Artikel 3. lid 2 De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken

In het Arbobesluit zijn de volgende voorschriften relevant:

  • Afdeling 4 PSA, Artikel 2.15 lid 1 Indien medewerkers worden blootgesteld aan psychosociale arbeidsbelasting stelt de werkgever maatregelen vast om PSA te voorkomen en/of te beperken;
  • Afdeling 4 PSA, Artikel 2.15 lid 2 Indien medewerkers worden blootgesteld aan psychosociale arbeidsbelasting, dient de werkgever voorlichting en onderricht te geven.

Wettelijk Kader integriteit

Voor overheidsorganisaties is integriteit en integriteitbeleid een wettelijke verplichting. In de Ambtenarenwet van 2006 werden de volgende bepalingen opgenomen (artikel 125quater):
Het bevoegd gezag van ambtenaren die door of vanwege het rijk, de provincies, de gemeenten of de waterschappen zijn aangesteld,

  • voert een integriteitbeleid dat is gericht op het bevorderen van goed ambtelijk handelen en 
dat in ieder geval aandacht besteedt aan het bevorderen van integriteitsbewustzijn en aan het 
voorkomen van misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie;
  • zorgt ervoor dat het integriteitbeleid een vast onderdeel uitmaakt van het personeelsbeleid in ieder geval door integriteit in functioneringsgesprekken en werkoverleg aan de orde te stellen 
en door het aanbieden van scholing en vorming op het gebied van integriteit;
  • draagt zorg voor de totstandkoming van een gedragscode voor goed ambtelijk handelen;
  • stelt in overeenstemming met de Tweede Kamer, onderscheidenlijk provinciale staten, de raad 
of het algemeen bestuur, vast op welke wijze jaarlijks verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde integriteitbeleid en over de naleving van de gedragscode.